fbpx

1. Prijave i uplate

Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama „SUDEX-BUS-a“ (u daljem tekstu: organizator) i ovlaštenim agencijama ( u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – prijava za putovanje (u daljem tekstu:ugovor). Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 50% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cijene, 7 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao.

2. Obaveze i prava organizatora

 • da putniku izda ugovor o putovanju (prijava za putovanje),
 • da putniku učini dostupnim program putovanja i opće uslove putovanja,
 • da putniku ponudi osiguranje prema polisi koju organizator ima ugovorenu sa osiguravajućim društvom.
 • da se stara o pravima i interesima putnika suglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti,
 • da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja.

3. Obaveze i prava putnika

Pravo i dužnost putnika:

 • da se upozna sa program putovanja, općim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor ) potvrđuje prihvatanjem klauzule u prijavi Suglasan sa općim uslovima putovanja,
 • uplati ugovorenu cijenu pod uslovima i na način predviđen programom putovanja,
 • organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumente potrebne za organizovanje putovanja,
 • garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ),
 • isplati naknadu koju pričini organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova,
 • odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i oganizatoru nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom.

4. Cijena i sadržaj programa putovanja

Cijene su iskazane u KM, u slučaju da su iskazane u stranoj valuti uplata se vrši prema prodajnom kursu Centralne Banke BiH na dan uplate, ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno. Cijene za sva putovanja date su po osobi na bazi hotelskog smještaja u dvokrevetnim,trokrevetnim i četvero krevetnim sobama, ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora ili reklamacije. Organizator može predvidjeti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno ino–partneru. Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje dvije od sljedećih usluga: uslugu prijevoza, turističkog vodiča-pratioca, smještaja, ishrane i pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena. Cijena aranžmana ( ako nešto drugo nije ugovoreno) ne obuhvata:

 • aerodromske takse,
 • fakultativne izlete,
 • troškove pribavljanja i izdavanja viza,
 • dodatne usluge: room servis, korištenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl. usluge).

Sve vrste posebnih usluga ( jednokrevetna soba, dodatni obroci, sobe-pogled more ili sobe sa posebnim položajem, sobe tipasuite ili porodične sobe i sl. ) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahtjeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu plaća predstavniku ino partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne izlete i naknadno izvršene usluge po zahtjevu putnika a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga a koje nisu bile predviđene programom putovanja.

5. Povećanje cijene i pravo na otkaz

Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene: domaće valute u odnosu na valutu iskazanu u cjenovniku i u svim drugim slučajevima promjene kursa u odnosu na objavljene valute u programu putovanja), ili do promjene u tarifama prijevoznika. Za povećanje objavljene cijene do 10 % nije potrebna suglasnost putnika a povećanje cijene se može odnositi samo na dio usluga koji nije već plaćen od strane putnika. Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povrat onoga što je platio organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavijesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je suglasan sa novom cijenom.

6. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti i prijevozna sredstva i dr. u programima organizatora opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja. Ishrana, konfor i druge usluge kategorisani su po lokalnim-nacionalnim propisima od strane domicilnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi po destinacijama. Programi putovanja su označeni brojem kalendarskih dana. Prvi dan je dan polaska na putovanje, a posljednji dan označen na programu putovanja je dan povratka.

7. Smještaj, transfer i prijevoz

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvaća bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja. Trokrevetne sobe su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem, koji može značajno pogoršati konfor smještaja. Četvoro krevetne sobe su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa dva pomoćna ležaja, koji mogu značajno pogoršati konfor smještaja. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u određenom smještajnom objektu koja se mogu odnositi na deponovanje novca i drugih dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, nemogućnost smještaja u sobe prije određenog vremena, broj osoba u sobi, obavezu napuštanja sobe u određeno vrijeme i sl. Organizator ne može biti odgovoran za štete nastale zbog nepoštovanja propisanih pravila i običaja. Ako drukčije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije poslije 16,00h na dan početka korištenja usluge a napuštanje objekta najkasnije do 09,00h na dan završetka korištenja usluge. Analogno navedenom, primjenjivat će se i važeći principi i pravila prijevoznika prilikom transfera i prijevoza putnika.

8. Putne isprave

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se na državljane BiH. Organizator nije dužan upoznati putnike – državljane drugih država na uslove koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza istog da sam potrebne uslove i isprave obezbiiedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeće putne isprave i u roku dostaviti potrebne podatke i dokumenta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U protivnom, smatra će se da je putnik odustao od putovanja. Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranične vlasti – imigracione službe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji boravak putniku. Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz naprijed navedenih razloga, primjenuju se odredbe tačke 10 ovih uslova.

9. Odustajanje i promjena programa putovanja od strane organizatora

Organizator, može otkazati putovanje potpuno ili djelomično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u vrijeme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prijevoznom sredstvu, treba da bude:

 • za putovanje autobusom, 40 putnika – ako u programu putovanja drugačije nije predvidjeno,
 • za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi, 20 putnika – ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno,
 • za putovanje na interkontinentalnim avio linijama, 15 putnika – ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno,
 • za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.

Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promijenjen red letenja, bezbjedonosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti ) bez obaveze isplate štete, odnosno plaćanja bilo kakve naknade putniku. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je dužan da prihvati promjenu smještaja u dugom objektu iste ili više kategorije u istom mjestu. Smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika i plaćanja naknade putniku srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene programa putovanja uslijed nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. Ukoliko se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge. Organizator je ovlašten otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, o čemu je dužan obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povrat uplaćenih sredstava u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

10. Odustajanje putnika od putovanja

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvijestiti organizatora putovanja. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnovu za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:

 • 10% ako se putovanje otkaže do 30 dana prije početka,
 • 20 % ako se putovanje otkaže 29 do 15 dana,
 • 50 % ako se putovanje otkaže 14 do 8 dana ,
 • 85 % ako se putovanje otkaže 7 do 1 dana i
 • 100 % ako se izvrši na dan ili poslije početka putovanja.

Promjena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smještajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti niti izbjeći, i to: bolest ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog nasljednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vježbu putnika i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru. Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povrat uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova ( izdavanje vize, police osiguranja, i dr.).

11. Reklamacije

Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu naknadu, ako organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor. Svaki putnik – nosilac ugovora, prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore-reklamacije. Postupak u vezi sa prigovorom:

 • putnik je dužan u mjestu boravka istači prigovor za neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlaštenom licu neposrednog pružaoca usluge. Putnik je obavezan surađivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadni putnikovu reklamaciju,
 • ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korištenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen,
 • najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigvora nije otklonjen na licu mjesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore,
 • organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisati potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora,
 • dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UTA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila,
 • naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora, može se žaliti arbitraži UTA-e. U skladu s Pravilnikom o arbitraži, arbitražni postupak se pokreće prijedlogom putnika ili organizatora, uz obavezu uplate procijenjenih troškova arbitražnog postupka od strane oba učesnika u postupku, a na osnovu rješenja predsjednika arbitražnog vijeća. Odluku Arbitraže UTA-e je konačna i obavezujuća za organizatora.

12. Prtljag

Prijevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prijevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio-prijevoznika. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u prijevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prijevozniku, odnosno unesenom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prijevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr. a prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.

13. Carinski propisi

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise BiH, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.

14. Zdravstveni propisi

Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvaćaju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, podrazumijevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome.

15. Gubitak dokumenata

Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putne isprave, troškove izdavanja novih isprava, kao i sve druge troškove snosi sam putnik.

16. Individualna putovanja na upit

Kod individualnih »rezervacija na upit« organizator naplaćuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i dr. troškovima (telefon, telefax, e.mail i dr.). Putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 30 KM. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrditi, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu i potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cijelosti za pokriće troškova rezervacije. U slučaju spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja.